Disclaimer (e-mail)

Nederlands
De informatie verzonden in dit emailbericht, inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HUB, niet toegestaan. HUB staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden emailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. HUB kan niet garanderen dat een verzonden emailbericht vrij is van virussen, noch dat emailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien bovenstaand emailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend, het emailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

English
The information sent in this e-mail bulletin, including the appendix is confidential and it has been intended for the addressee. Publication, multiplying, distribution and/or supply of these information to third parties has not been permitted and is subject to preceding written authorisation by HUB. HUB do not answer for correct and complete transferring of the contents of a sent e-mail bulletin, nor for swift reception of it. HUB cannot guarantee that a sent e-mail bulletin is free of viruses, nor that e-mail bulletins are transmitted without violation or mediation of unauthorized person third parties. If above e-mail bulletin has not been addressed to you, we request you pleasantly but urgently the e-mail bulletin to return the bulletin to the sender and remove and destroy original and all possible copies.